BÀI TẬP HÓA HỌC TRỌNG TÂM

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

PHƯƠNG PHÁP:

– NGUYÊN TẮC: Trong một dung dịch nếu tồn tại đồng thời cả ion âm và ion dương thì theo định luật bảo toàn điện tích tổng số điện tích dương bằng tổng số điện tich âm

Từ đó suy ra: \sum n_{cation} = \sum n_{anion}

– Phương pháp này thường áp dụng cho các bài toán về chất điện li. Dựa vào mối quan hệ giữa các ion ta xác định được số mol , khối lượng… theo đề ra

Câu 1: Một dung dịch chứa 0,02 mol C{u^{2 + }} ; 0,03 mol {K^ + } ; x mol C{l^ - } và y mol S{O_4}^{2 - } . Tổng khối lượng các muối có trong dung dịch là 5,435 g . Giá trị của x và y lần lượt là:

A: 0,01 và 0,03                     B:  0,02 và 0,05                        C: 0,05 và 0,01                       D: 0,03 và 0,02

(trích CĐ- 2007)

Câu 2: Dung dịch E chứa 5 ion: M{g^{2 + }},B{a^{2 + }},C{a^{2 + }} và 0,1 mol C{l^ - } và 0,2 mol N{O_3}^ - . thê dần V lít dung dich {K_2}C{O_3} 1M vào dung dịch E đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. V có giá trị là:

(150 ml)

Câu 3: Cho dung dịch Ba{\left( {OH} \right)_2} đến dư vào 100 mll dung dịch chứa các ion : N{H_4}^ + ;S{O_4}^{2 - };N{O_3}^ -   thì có 23,3 gam môt kết tủa được tạo thành và đun nóng thì có 6,72 lít khí (đktc) bay ra. Nồng độ mol của   {\left( {{\rm{N}}{{\rm{H}}_4}} \right)_2}S{O_4} {{\rm{N}}{{\rm{H}}_4}N{O_3}} trong dung dịch X là bao nhiêu :

A: 1 và 1                           B: 2 và 2                   C: 1 và 2                   D: 2 và 3

Câu 4: Dung dịch X có chứa : 0,03 mol  F{e^{3 + }} , 0,04 mol {{\rm{N}}{{\rm{H}}_4}^ + } , 0,09 mol  C{l^ - }   và 0,02 mol S{O_4}^{2 - } . Hỏi muốn có dung dịch này thì phải hòa tan vào nước những muối gì? khối lương muối bằng bao nhiêu?

Câu 5: Có 200 ml dd A chứa 4 ion N{a^ + } ,{{\rm{N}}{{\rm{H}}_4}^ + } ,{\rm{C}}{{\rm{O}}_3}^{2 - } , S{O_4}^{2 - } .

Cô cạn dung dịch A hoàn toàn thu được 39,7 g muối khan

Cho tác dụng hoàn toàn dung dịch A với BaC{l_2} lấy dư thu được 72,55 gam kết tủa .

cho phản ứng hoàn toàn dd A với KOH thu được 3,584 lít khí (  54,{6^o}C;1,5atm ) . Nồng độ các ion trong dd A là bao nhiêu?

Câu 6: Cho 200 ml dung dịch  A gồm HCl 1M và  {HN{O_3}} 2M tác dụng với 300 ml dd B gồm NaOH 0,8 M và KOH xM được dd C. Để trung hòa hết dd C cần 300 ml dd HCl 1M. Khi cô cạn dd C thu được khối lượng chất rắn và x là bao nhiêu?     (63,16 và 2,2).

Câu 7: Trộn 300 ml  dd hỗn hợp chứa NaOH 0,1M và Ba{\left( {OH} \right)_2} 0,025M vào 200 ml dung dịch {H_2}S{O_4} xM thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 2 . tính giá trị m và x?                                [5,025 (g) và 0,125M]

Câu 8: Dung dịch A chứa HCl và {H_2}S{O_4} có tỉ lệ số mol là 3:1 . 100 ml dung dịch A trung hòa đủ bởi 25 ml dung dịch NaOH 1 M . Lấy 100ml dung dịch A tác dụng với dung dịch B gồm NaOH 0,2 M và Ba{\left( {OH} \right)_2} 0,1 M . Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối là bao nhiêu?                                                                                    ( 1,8975 g)

Câu 9: Cho 200 ml dung dịch A gồm HCl 1M và HN{O_3} 2M tác dụng với 300ml dung dịch B gồm NaOH 0,8M và KOH xM thu được dung dịch C. Để trung hòa vừa đủ dung dịch C cần 300 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị x và khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch C là bao nhiêu?                                                                                                                                              ( 2,2M và 68,26 g)

Câu 10: Dung dịch A chứa x mol A{l^{3 + }} , y mol C{u^{2 + }} , z mol S{O_4}^{2 - }   và 0,4 mol  C{l^ - } . Cô cạn dung dịch A được 45,2 gam muối khan . Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch  N{H_3} lấy dư thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị của x,y,z là bao nhiêu?                                                                                                                                                     ( 0,2; 0,1; 0,2)

GIẢI TOÁN HÓA BẰNG PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN

PHƯƠNG PHÁP :

Trong bài toán có nhiều phản ứng xảy ra có cùng bản chất như phản ứng trung hòa, phản ứng trao đổi… ta nên dùng phương trình ion thu gọn để mô tả bản chất phản ứng đồng thời làm bài toán gọn nhẹ hơn.

– Khi sử dụng phương trình ion thu gọn cần lưu ý:

Chất điện li mạnh được viết dưới dạng ion: Axit mạnh, bazơ mạnh, và hầu hết muối tan.

Chất điện li yếu hoặc không điện li thì viết dưới dạng phân tử.

câu 1: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba{\left( {OH} \right)_2} 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm {H_2}S{O_4} 0,375 M và HCl 0,0125 M thu được dung dịch X . tìm pH của dung dịch  X?              (ĐH-CĐ B – 2007)

câu 2: Cho m gam hỗn hợp Mg và Al vào 250 ml dung dịch  X gồm HCl 1M và {H_2}S{O_4} 0,5M thu được 5,32 lít  {H_2} (đktc) và dung dịch Y coi thể tích không thay đổi. tìm pH của dung dịch Y?                                      (ĐH-CĐ A – 2007)

câu 3: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước dư , thu được dung dịch X và 3,36 lít {H_2} (đktc) . Thể tích dung dịch axit {H_2}S{O_4} cần để trung hòa hết dung dịch X là?                                           (CĐ A-2007)

câu 4: Hỗn hợp X gồm Na và Al . cho một lượng X vào lượng dư nước thì thấy thoát ra V lít khí. nếu cũng cho m gam hỗn hợp trên vào dung dịch NaOH dư thì thu được 1,75V lít khí. tính thành phần % của Na trong X (biết các thể tích đo ở cùng điều kiện)?  (ĐH-CĐ khối A- 2007)

câu 5: Dung dịch X chứa hỗn hợp KOH 0,2 M và Ba{\left( {OH} \right)_2} 0,1 M . Dung dịch Y chứa hỗn hợp {H_2}S{O_4} 0,25 M và HCl 0,75M. Thể tích dung dịch X cần để trung hòa hết 40 ml dung dịch  Y là bao nhiêu?

câu 6: Phải lấy dung dịch HCl ( V1) có pH =5 cho vào dung dịch  KOH ( V2) có pH=9 theo tỉ lệ thể tích như thế nào để thu được dung dịch có pH=8?

câu 7: Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Zn,Fe trong 4 lít dung dịch HN{O_3} xM vừa đủ thu được dung dịch  A và 1,792 lít khí gồm {N_2} {N_2}O có tỉ lệ số mol 1:1 . Cô cạn dung dịch  A thu được m gam muối khan. tìm giá trị của m và x?

câu 8:  Cho dung dịch Ba{\left( {OH} \right)_2} đến dư vào 50 ml dung dịch A có chứa các ion : N{H_4}^ + , S{O_4}^{2 - } , N{O_3}^ - . có 11,65 gam kết tủa được tạo ravaf đun nóng thì có 4,48 lít khí bay ra. Nồng độ của N{H_4}N{O_3} trong dung dịch là bao nhiêu?

câu 9: Cho 27,4 gam Ba vào 500 gam dung dịch hỗn hợp {\left( {N{H_4}} \right)_2}S{O_4} 1,32% và CuS{O_4} 2% rồi đun nóng để thoát hết N{H_3} . Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng ta thu được khí A, kết tủa B và dung dịch  C. Tính thể tích khí A và nồng độ các chất tan trong dung dịch  C?

câu 10: Thể tích HCl 0,3 M cần để trung hòa 100 ml dung dịch hỗn hợp NAOH 0,1M và Ba{\left( {OH} \right)_2} 0,1M là baonhiêu?

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON

NGUYÊN TẮC: Khi có nhiều chất oxi hóa hoặc chất khử trong hỗn hợp phản ứng thì tổng số mol e nhường bằng tổng số mol e nhận:

\sum n_{nhuong} =\sum n_{nhan}

Khi áp dụng phương pháp này cần xác định đúng trạng thái đầu và cuối của các chất xoi hóa và chất khử, nhiều khi không cần quan tâm đến việc cân bằng hóa học.

Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HN{O_3} , thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và N{O_2} và dung dịch Y ( chỉ chứa hai muối và axit dư) . Tỉ khối của X với {H_2} bằng 19 . tính giá trị của V?

Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch {H_2}S{O_4} loãng dư , thu được dung dịch X. Dung dịch  X phản ứng đủ với V lít dung dịch KMn{O_4} 0,5 M. Tính giá trị của V?

Bài 3: Khử hoàn toàn 4,64 gam hỗn hợp các oxit sắt FeO, F{e_2}{O_3} F{e_3}{O_4} bằng nhiệt độ cao . Khí sinh ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 8 gam kết tủa.  Tính khối lượng của sắt thu được?

Bài 4: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam C{r_2}{O_3} và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho hoàn toàn hỗn hợp rắn X tác dụng hoàn toàn với axit HCl dư thoát ra V lít khí {H_2} . Tính giá trị của V?

Bài 5: Đốt chày x mol Fe bởi oxi thu được 5,04 gam hỗn hợp A gồm oxit sắt. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HN{O_3} thu được 0,035 mol hỗn hợp Y gồm No, N{O_2} . Tỉ khối hơi của Y đối với {H_2} là 19. Tính x?

Bài 6: Để m gam bột sắt A ngoài không khí sau một thời gian biến thành hỗn hợp B có khối lượng 12 gam gồm Fe và các oxit  FeO, F{e_2}{O_3} F{e_3}{O_4} . Cho B tác dụng hoàn toàn với axit  HN{O_3} dư thấy giải phóng ra 2,24 lít khí duy nhất NO. Tính khối lượng m?

Bài 7: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam F{e_2}{O_3} ở nhiệt độ cao, một thời gian ngươi ta thu được 6,72 gam gồm 4 chất rắn khác nhau (A). Đem hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HN{O_3} dư thấy tạo thành 0,448 lít khí B duy nhất có tỉ khối so với {H_2} bằng 15. Tính m?

Bài 8: Cho 8,2 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Fe tác dụng với dung dịch {H_2}S{O_4} đặc dư thu được 6,72 lít khí S{O_2} (đktc). Khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?

Bài 9: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B có hóa trị x,y không đổi ( A, B không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy điện hóa) . Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch CuS{O_4} dư , lấy Cu thu được cho tác dụng với dung dịch HN{O_3} dư thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc) . Nếu cho lượng hỗn hợp X trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch HN{O_3} thì thu được {N_2} với thể tích là bao nhiêu?

Bài 10: Cho 1,92 g Cu tan vùa đủ trong dung dịch HN{O_3} loãng , nóng thu được V lít khí NO ( đktc). Tính V và khối lượng HN{O_3} nguyên chất đã tham gia phản ứng?


PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

NGUYÊN TẮC: Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm.

\sum m_{pu} =\sum m_{sp}

Trong bài toán xảy ra nhiều phản ứng, không nhất thiết ta phải viết phương trình phản ứng mà chỉ lập sơ đồ để thấy được sự liên hệ giữa số mol của các chất.

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 3,32 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch {H_2}S{O_4} loãng thu được 1,344 lít {H_2} (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính giá trị của m?

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp 2 muối kim loại hóa trị II và III bằng dd HCl dư ta thu được dd A và 0,896 lít khí bay ra (đktc). Khối lượng muối có trong dung dịch A là bao nhiêu?

Câu 3: Khử m gam hỗn hợp A  gồm các oxit CuO, FeO, F{e_3}{O_4} F{e_2}{O_3} bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam hỗn hợp chát rắn X và 13,2 gam khí C{O_2} . Giá trị của m là bao nhiêu?

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp gồm hai muối cacbonat của kim loại hóa trị I và II vào dung dịch HCl thu được 0,2 mol khí C{O_2} . Tính lượng muối tạo ra trong dung dịch?

Câu 5: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và F{e_2}{O_3} . Cho một luồng khí CO đi qua ống đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thuc thí nghệm, thu được 64 gam chất rắn A trong ống sứ  và 11,2 lít khí B ở đktc , có tỉ khối so với {H_2} là 20,4. Tính giá trị của m?

Câu 6: Hòa tan 10 gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hóa trị 2 và 3 bằng dd HCl thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn dd A thì thu được lượng muối khan là bao nhiêu?

Câu 7: Cho 12,2 gam hỗn hợp N{a_2}C{O_3} {K_2}C{O_3} tác dụng vừa đủ với dung dịch BaC{l_2} . Sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Lọc lấy kết tảu , cô cạn dd thu được m gam muối clorua. Tính giá trị của m?

Câu 8: Để tác dụng hết với 4,64 gam hỗn hợp FeO , F{e_2}{O_3} F{e_3}{O_4} cần dùng vừa đủ 160 ml dung dịch  HCl 1M. Nếu khử  hoàn toàn 4,64 gam hỗn hợp trên bằng khí CO ở nhiệt độ cao thì thu được khối kuwowngj Fe là bao nhiêu?

Câu 9: Hòa tan 5,94 gam hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A và B ( A,B thuộc phân nhóm chính II) và nước, được 1000 ml dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion C{l^-} có trong dung dịch X, người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgN{O_3} và thu được 17,22 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y có thể tích 200ml. Cô cạn dung dịch Y được m gam hỗn hợp muối khan . Tính giá trị của m?

Câu 10: Hòa tan 28,4 gam một hỗn hợp gốm hai muối cacbonat của hai kim loại hóa trị hai bằng dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí ở 0^o C , 2 atm và một dung dịch A. Tính số gam muối có trong dung dịch A?

UPDATING……..

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: